دبیر رویداد : دکتر مسعود سیرتی

مدرس دانشگاه و عضو شورای سیاست گذاری رویدادهای ملی و استارتاپی کشور

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ورزش شهرداری تهران