دستور شهردار تهران مبنی بر حضور کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپ ها در ساختمانهای مسکونی

‏ با صدور دستور شهردار تهران حضور کسب و کارهای دانش بنیان ، فنآورانه و استارتاپ ها با توجه به شیوع ویروس کرونا در ساختمانهای مسکونی توسط شهرداران مناطق تسهیل خواهد شد.