ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دکترامیر حسین اسدی داور برنامه تلویریونی "میدون" به جمع داوران رویداد استارتاپی ورزشی "خونگی شو، ورزشی شو" پیوست. 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دکتر مسعود سیرتی ، دبیر اولین رویداد استارتاپی ورزشی " خونگی شو ، ورزشی شو " از تمدید زمان این رویداد بزرگ خبر داد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مهندس کیوان نقره کار ، کارآفرین ملی حوزه آموزش و مجری برنامه های فناوری صداسیما هم به جمع داوران رویداد استارتاپی خونگی شو، ورزشی شو پیوست 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بدون تردید بهترین راهکار برای قطع زنجیره انتقال کرونا، در خانه ماندن است. این امر ممکن است باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن و عواقب منفی ناشی از کاهش فعالیت جسمانی را دربر داشته باشد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران ، امیرمحسنی مدیرعامل این سازمان گفت : سازمان ورزش شهرداری تهران به عنوان یکی از "نقش آفرینان اصلی زیست بوم نوآوری شهری" در محور زندگی هوشمند ، نقش به سزایی در این حوزه ، نشاط  و تندرستی همچنین توسعه ورزش همگانی درجامعه دارد.