مهندس حسن مختاری گلپایگانی

مهندس حسن مختاری گلپایگانی

مدیرعامل شرکت هایتک و بنیانگذار شرکت پارس تاچ

#