دکتر علی اکبر شیرکوند

دکتر علی اکبر شیرکوند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران و فعال حوزه ورزشی

#