دکتر مرتضی موسی خانی

دکتر مرتضی موسی خانی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و رئیس مرکز رشد CYNTECH

#