دکتر حمید رضا ربیعی

دکتر حمید رضا ربیعی

عضو هیئت علمی و رئیس مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شریف

#