دکتر امیر حسین اسدی

دکتر امیر حسین اسدی

مدیرعامل شتابدهنده دیجیتال ابر زندگی و داور برنامه تلویزیونی میدون

#